Ułatwienia dostępu

Celem projektu  jest zwiększenie aktywności społecznej na rzecz idei gościnności jako źródła rozwoju lokalnego ukierunkowanego na turystykę i tworzenie trwałych więzi współpracy wspólnot lokalnych. Jego realizacja będzie następowała stopniowo, a przyczyni się do niej „Akademia Gościnności”, kreatywna, innowacyjna międzypokoleniowa przestrzeń, w której seniorzy, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe pogłębią wiedzę o swoim miejscu zamieszkania, jego okolicy i regionie, a także poprawią kompetencje społeczne, dzięki którym będą mogli brać udział w jego rozwoju i sami ten rozwój swoją aktywnością i pomysłowością stymulować.

Z badań ankietowych, jakie fundacja Symbioza prowadziła w 2018 roku na obszarze 23 gmin Dolnego Śląska, jasno wynikało, że problem niskiego wskaźnika rozwoju turystycznego polskich gmin jest efektem często braku zaangażowania się weń jak największej liczby członków lokalnej wspólnoty. Problemy rozwoju ukierunkowanego na turystykę wynikają z niezrozumienia z jednej strony turystyki, na którą większość osób spogląda tylko z pozycji własnego ja przybierając postać ja-turysta, nie mając zupełnie świadomości, że tak naprawdę każdy człowiek w pewnym stopniu jest jeszcze odpowiedzialny za rozwój turystyki w swoim miejscu zamieszkania. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że edukacja w tym kierunku winna być prowadzona już na etapie przedszkolnym i kontynuowana na wszystkich etapach wiekowych edukacji formalnej i pozaformalnej. Podobnie edukacja w obszarze rozwoju lokalnego. Obecnie najważniejsze problemy skutecznie blokującym aktywność w obszarze rozwoju lokalnego z udziałem turystyki czy kultury stanowią:

  • brak wystarczającej ilości lekcji edukacji regionalnej w szkołach i wiedzy o dziedzictwie lokalnym,
  • brak edukacji nt. rozwoju lokalnego w szkołach oraz wśród lokalnych społeczności (wielu ludzi, bez względu na wiek, nie ma świadomości, że od nich, od ich życia, aktywności zależy rozwój lokalnej wspólnoty, w której żyją – na co wskazuje ubiegłoroczne badanie Fundacji Symbioza prowadzone na grupie 100 seniorów.)
  • brak edukacji turystycznej od najmłodszych lat zwiększającej kreatywności i przedsiębiorczość w turystyce oraz bezpieczeństwo turystów.

Skutkuje to m.in.

  • zacieraniem się dotychczasowych różnic czy wyróżników kulturowych charakterystycznych dla poszczególnych regionów i dodających im kolorytu,
  • niezrozumieniem własnej tożsamości i tożsamości miejsca zamieszkania,
  • całkowitym przyzwoleniem na bezkarne niszczenie i bezpowrotne straty materialnego dziedzictwa kulturowego,
  • nieumiejętnością docenienia wartości dziedzictwa swoich miejscowości i jego okolic,
  • nieumiejętnością oszacowania wartości dziedzictwa przyrodniczego swoich miejscowości i ich okolic
  • niechęcią do współpracy we wspólnocie lokalnej na rzecz rozwoju turystyki. 


Edukacja prowadzona w ramach Akademii Gościnności ma przeciwdziałać takim zjawiskom. Akademia nie skończy swojego działania wraz z zakończeniem realizacji projektu finansowego przez Narodowy Instytut Wolności Program NOWE FIO. Będzie kontynuowana w latach 2022 i kolejnych we wspólpracy z samorządami lokalnymi i innymi podmiotami, które zechcą wspólnie z Fundacją Symbioza animować działnia spłeczne na rzecz lokalnego rozwoju i edukować spoleczności lokalne do podejmowania działań na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki.  

FIO PASEK

Cel projektu http://akademiagoscinnosci.pl/images/demo/slide/img-1.jpg Super User