Ułatwienia dostępu

Każdy z nas uczy się przez większość swojego życia, korzystając z edukacji formalnej, pozaformalnej, a także bogactwa i różnorodności własnych doświadczeń. Od naszej wiedzy, umiejętności dzielenia się nią z innymi i stosowania jej w życiu, nastawienia, życzliwości dla drugiego człowieka, chęci i zaangażowania się w sprawy własne oraz otoczenia zależy jakość życia w lokalnej wspólnocie, określana mianem rozwoju lokalnego. Na poziom tego rozwoju składają się działania podejmowane przez wszystkich członków wspólnoty lokalnej – od najmłodszych po najstarszych, a więc przez dzieci, młodzież, czynnych i biernych zawodowo dorosłych, seniorów, a także wszystkie osoby zdrowe, chore i z niepełnosprawnościami.

Duże znaczenie mają tutaj również wzajemne współdziałania jak i zadania oraz inicjatywy realizowane z myślą o poszczególnych z wymienionych grup i na ich rzecz. Im bardziej dana społeczność rozumie swoją sprawczość poprzez inicjatywę, tym bezpieczniej i szczęśliwiej jej razem żyje. Badania prowadzone przez naukowców wykazały, że zdecydowanie lepiej powodzi się społecznościom lokalnym, które kochają miejsca, w jakich mieszkają i są z nich dumne, a więc takim wspólnotom, które rozumieją swoją tożsamość, znają wartość dziedzictwa, w tym historię własnych miejscowości i regionów, pielęgnują ją m.in. poprzez dbanie o jej markę, organizowanie wydarzeń specjalnych, tworzenie różnorodnych produktów lokalnych przeznaczanych do zaspokojenia potrzeb własnych i gości oraz do szerokiej dystrybucji na rynek zewnętrzny.


W takich społecznościach z powodzeniem można planować rozwój w oparciu o turystykę i czerpać z niej społeczno-ekonomiczne korzyści, nawet gdy miejscowość nie ma imponujących, sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji walorów przyrodniczych, a jej dziedzictwo kulturowe nie jest oczywiste i łatwo dostrzegalne.


Jak jednak inspirować do działania mieszkańców, którzy o swoich miejscowościach nie potrafią powiedzieć niczego dobrego? Jak pomóc odkrywać skarby dziedzictwa w miejscach, w których – w opinii mieszkańców - „nic wartościowego nie ma”? Jak edukować przyszłych liderów lokalnych i zachęcać ich do wdrażania idei gościnności, która stanowi kapitał dla każdej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego? O tym będziemy informować w Akademii Gościnności, w ramach której podpowiemy Państwu jak jak budować lokalną wspólnotę i rozwijać w niej turystykę w myśl idei gościnności. 

 

FIO PASEK

Gościnność a społeczność lokalna http://akademiagoscinnosci.pl/ Super User