Gościnność i turystyka powinny być ukierunkowane tak, by mogły z niej korzystać również osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Polska zaczyna otwierać się na te grupy osób, choć działań, które sprzyjałyby umożliwianiu niepełnosprawnym podróży, ciągle jest jeszcze zbyt mało. Oto jedno z nich. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna jako jeden ze 120 tego typu podmiotów funkcjonujących w Polsce, jest pionierem i liderem w działaniach służących niwelowaniu barier i udostępnianiu oferty turystycznej osobom niepełnosprawnym, w szczególności turystom z dysfunkcją słuchową. W latach 2019-2021 zrealizowała trzy projekty, które otworzyły obszar Mazur Zachodnich na turystów z niepełnosprawnościami.


Lokalizacja:
Pojezierze Iławskie, powiat ostródzki oraz obszary wchodzące administracyjnie częściowo w powiaty: iławski, elbląski, olsztyński, nowomiejski
Realizator: Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Partnerzy: Stowarzyszenie Osób Niesłyszących w MIG, Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Świat Ciszy
Cel: ułatwienie dostępu osobom głuchym do atrakcji turystycznych regionu Mazur Zachodnich poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w turystyce oraz podwyższenie wiedzy i świadomości kadr branży turystycznej w zakresie obsługi turystów głuchych
Projekty: „Turystyka w MIG”, „Poznaj Mazury Zachodnie w MIG”, „Zwiedzaj gminę Ostróda bez barier”
Finasowanie: działania udało się zrealizować dzięki finansowaniu pozyskanemu przez ZLOT z programów Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków FIO, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Gminy Ostróda;
Działania: Skupiając się na działaniach udostępniających ofertę turystyczną ZLOT zrealizował:


  • cykl szkoleń z kreowania wizerunku regionu Mazur Zachodnich i komunikacji bez barier z udziałem tłumacza języka migowego,
  • spot promocyjny Mazury Zachodnie w języku migowym, w którym występują osoby niesłyszące zamieszkałe na obszarze działania,
  • integrację (?) branży turystycznej ze środowiskiem osób głuchych,
  • kurs języka migowego na poziomie podstawowym dla 10 osób,
  • kurs online polskiego języka migowego (PJM) dla 15 osób na poziomie A1 i A2,
  • szkolenie stacjonarne z zakresu świadczenia usług turystycznych z uwzględnieniem potrzeb osób niesłyszących oraz z niepełnosprawnościami,
  • opracowanie i wydanie folderu promocyjno-informacyjnego o atrakcjach regionu uwzględniającego potrzeby osób niesłyszących (wersja w jęz. polskim i niemieckim),
  • nagranie trzech filmów z ofertą muzeów z regionu Mazur Zachodnich,
  • konferencję.


Oprócz zadań w ramach dofinansowania ww. projektów, ZLOT podejmował jeszcze inne przedsięwzięcia, które wspierały możliwość poznawania regionu Zachodnich Mazur przez osoby głuche oraz ich aktywizację w związku z rozwojem turystyki tego obszaru. Wśród nich było nagranie cyklu filmików „Język migowy ułatwia rozmowy”, komunikacja w mediach, TVP i radio o problemach osób głuchych w uprawianiu turystyki, umożliwienie zwiedzania Ostródy i regionu Mazur Zachodnich w języku migowym, zatrudnienie w prowadzonej przez ZLOT informacji turystycznej w Ostródzie osoby niesłyszącej, dostosowanie strony ZLOT i obszaru Mazur Zachodnich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – osób głuchych, niesłyszących oraz niewidomych, wyodrębnienie na tej stronie specjalnej zakładki dla osób głuchych. ZLOT był również zaangażowany w to, by punkty informacji turystycznych znajdujące się na obszarze jego działania, były dostosowane do potrzeb osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności i modelowo dostosował do tego prowadzony samodzielnie punkt IT w Ostródzie, który jest dostępny dla osób z dysfunkcją ruchu, głuchych i niewidomych.


Implikacje dla praktyki: Działania podejmowane przez ZLOT mogą stanowić inspirację dla innych organizacji turystycznych w Polsce, a także dla zarządców obiektów turystycznych, atrakcji turystycznych, dystrybutorów produktów turystycznych, osób zajmujących się promocją ofert turystycznych. Szczególnie istotną kwestię stanowi komunikacja marketingowa ze środowiskiem osób głuchych, które ze względu na specyfikę kodu językowego, należą do jednej z najbardziej defaworyzowanych grup w turystyce. Opracowane przez ZLOT foldery, spoty, podstrony dedykowane osobom głuchym stanowią dobry przykład na to, jak taka komunikacja może i powinna wyglądać. 

Praktyki na rzecz wsparcia turystyki osób z niepełnosprawnością słuchową http://akademiagoscinnosci.pl/ Super User