Prezentujemy niezbędne kroki w pracy nad przygotowaniem i wdrożeniem programu rozwoju turystyki w miejscowości lub gminie. Ułatwią wdrażanie turystyki w sposób zrównoważony z zaangazowaniem jak największej grupy interesariuszy. 


Współpraca. Jest to podstawa, aby można było rozpocząć w ogóle działania, a od jej jakości zależy powodzenie rozwoju turystyki. Współpraca powinna być symulowana przez lidera wspólnoty lokalnej i odbywać się na płaszczyźnie wewnętrznej (obejmując całą lokalną społeczność) oraz zewnętrznej objawiającej się relacjami społeczności lokalnej z ekspertami zewnętrznymi specjalizującymi się w rozwoju turystycznym, w tym budowie marek i produktów turystycznych;


Ocena potencjału. Wykonanie inwentaryzacji zasobów, a także propozycja interpretacji dziedzictwa oraz jego „ożywienia”. Inwentaryzacja wraz z audytem turystycznym powinna być wykonana przez specjalistę zewnętrznego, który posługuje się specjalistycznymi narzędziami umożliwiającymi rzetelne wykonanie diagnozy i potrafi wyciągać właściwe wnioski z zebranych i przebadanych danych.

Planowanie i organizacja. Obejmuje przygotowanie celów i strategii działania, przypisanie ról partnerom, opracowanie planu wdrożenia, planu i schematu interpretacji, biznesplanu zawierającego analizę finansową oraz wskaźniki liczbowe, w tym finansowe, jakie miejscowość chce osiągnąć.

Przygotowanie się na odwiedzających. Obejmuje przeszkolenie mieszkańców i pracowników obsługujących ruch turystyczny w zakresie gościnnosci usługowej jak i interpretacji dziedzictwa i narracji, jaka jego dotyczy, przygotowanie niezbędnej infrastruktury;

Zarządzanie zasobami kulturowymi, historycznymi i naturalnymi. To polegające na dbaniu o zasoby, chronienie ich przed degradacją, itp., eksponowanie i udostępnianie dla gości.

Działania promocyjno-marketingowe. Wszystko, co zbudujemy wymaga nieustannej promocji kierowanej na rynek, dzięki czemu swojej ofercie turystycznej zapewnimy większą rozpoznawalność i będziemy budować i utrwalać markę miejscowości. Formy marketingu oraz strategia jego działań zależą od fazy, w jakiej znajduje się projekt.

Kroki do udanej i zrównoważonej turystyki http://akademiagoscinnosci.pl/ Super User